Get Adobe Flash player

Vallási felekezetek

Érsekcsanádi Református Egyházközség

 

Lelkészi hivatal:Deák Ferenc utca 12.

Tel.:79/466-089

Lelkész:Hotorán Gábor

Gondnok /kurátor/:Kiss Kálmán

Egyházigazgatási beosztás:Dunamelléki Egyházkerület, Bács-Kiskunsági Egyházmegye

Az egyházközség alkalmai:
Istentisztelet: vasárnap 10 és 15 órakor
Bibliaóra: szerda 17 órakor

Érsekcsanádi református lelkészek:

1628-1631 Szegedi János
1631-1632 Gyüdi András
?       -1654 Felsőbányai János
1650-1672 Erdélyi Dézsi Márton
1673-1685 Síró István
1685-1686 Veréb János
1686-1690 Putnoki Bálint
1690-1704 Monori János
1704-1706 Kolozsvári György
1706-1707 Fülöpszállási Mihály
1708-1713 Turóczi István
1713  Halasi Mihály
1714-1723 Tatai István
1724-1729 Turóczi István
1729-1730 Kocsi István
1730-1748 Gidófalusy (Gidófalvy) István
1748-1760 Berényi István
1760-1766 Horváth Mihály
1766-1783 Vitéz József
1784-1791 Budai Mihály
1792-1803 Lengyel János
1804-1805 Szentmiklósi Nagy János
1806  Teleki Sámuel káplán
1807-1820 Ágoston István
1820-1838 Ujvári Cseh József
1838-1861 Herczeg Antal
1862-1866 Baksay Sándor
1867-1914 Baky István
1912    Csia Lajos helyettes lelkész
1912    Dévay Lajos helyettes lelkész
1912-1914 Péntek Ferenc helyettes lelkész
1915-1928 Losonczy Géza
1928-1953  Nagy Kálmán
1953-1957 Szabó Gyula
1957-1958 Kiss Rabata Balázs helyettes lelkész
1958-1959 Paczolay György

1959-1986 Végh Sándor
1986-2001 Végh György Barnabás
2001-2012  Harkai Ferenc Csaba

2012- Hotorán Gábor


Az Érsekcsanádi Református Egyházközség nagyon régi. Csanád lakossága valószínűleg a 16. század végén vette át a kálvinista vallást a Duna túloldalán lévő /túlsóféli/ sárközi községektől. Ennek pontos idejét nem ismerjük, de 1628-ban a csanádiaknak már saját prédikátoruk volt, Szegedi János személyében. Azóta folyamatosan működik református lelkész a községben.


A község korábbi helyén, az Ófaluban is volt református templom. Erről először 1733-ból van adatunk, mely irat szerint fatemplomuk volt a csanádiaknak.1753-ban vesszőfonatú, sárral betapasztott falú templomot emeltek, melynek helyére 1783-ban téglából újat építettek. Ez az épület 10 öl (19 m) hosszú és 4,5 öl (8,53 m) széles volt, a tetejét zsindellyel fedték.

A község 1804-ben kezdett áttelepülni a mai helyére, ahol a reformátusok (1807-1812 között) új templomot építettek, melyhez 1818-ban emelték a tornyot. 1806-ban lelkészlakot és iskolát építettek. A ma álló lelkészlakot 1863-ban, Baksay Sándor lelkészsége idején emelték. Az egyházközség anyakönyvei 1760-tól maradtak fenn.
 

Néhány adat a község lakosságának vallási megoszlásáról:

1785-ben 1136 református 152 róm. kat. lakos élt Csanádon.
1818-ban 1392 ref. és 203 róm. kat.,
1833-ban 1683 ref. és 211 róm. kat.,
1870-ben 1610 ref., 315 róm. kat. és 30 zsidó,
1915-ben 1429 ref., 432 róm. kat. és 23 zsidó lakos élt a községben.


Csanádon a sárközi református községekre jellemző "egykézés" az 1880-as években kezdődött. Ez azt jelentette, hogy a jómódú házaspárok csak egy gyermeket (vagy egyet sem) vállaltak, hogy ne osztódjon szét a családi földterület és a vagyon. Ennek következménye az lett, hogy a református lakosság elöregedett, és a száma egyre jobban lecsökkent

1950táján a  római katolikus lakosság lélekszáma elérte a reformátusokét.
A 2001-es országos népszámlálás szerint Érsekcsanádon a 2821 fős lakosságból 1507 fő vallotta magát római katolikus, 471 fő református vallásúnak, 405 fő pedig más felekezethez tartozott.

Római Katolikus Egyház

Plébánia Hivatal: Dózsa György u. 81.
Tel.: 79/466-153
Plébániai kormányzó: Gál Jenő
Az egyházközségi képviselő-testület vezetője /szindikus/: Szaniszló István

Egyházigazgatási beosztás:
 Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye Bodrogi főesperesség, Hajósi esperesi kerület

A templom titulusa: Keresztelő Szent János


Szentmisék: vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-kor és délelőtt 10-kor,
hétköznap este 18:30-kor.

Búcsú: június 24.

 

Érsekcsanádi plébánosok:
1839 - 1852 Répásy János
1852 - 1857 Kelemen István
1857 - 1874 Buday Károly
1874 - 1885 Balassy István
1885 - 1907 Kustár Lajos
1907 - 1937 Leszich István
1938            Talcsik József vikárius koadjutor in spirit.
1938 - 1943 Mihályfi János vikárius
1943 - 1952 Szecskő Mihály
1952 - 1957 Bánhalmi István
1958 - 1962 Molnár G. Pál
1962 - 1974 Bíró László
1974 - 1977 Dr. Tamás Péter
1977 - 1981 Bánhalmi István
1981 - 1988 Németh Lajos
1988 - 1990 nem volt plébános, Cselik László látta el
1990 -  Gál Jenő plébániai kormányzó

Csanád lakossága a 16. század végén áttért a református hitre. Katolikusok csak a18. század közepén kezdtek bevándorolni a községbe.

Egy 1763-ban keletkezett irat szerint csak tíz katolikus ház volt a községben. 1785-ben még csak 152 római katolikus lakos élt a községben.1797-ben egy kis kápolnát emeltek Nepomuki Szent János tiszteletére.

1798-ban már tanítójuk volt.Az anyakönyveket 1799-ben kezdték vezetni. Ebben az időben az egyházközség Sükösd filiájaként működött.Csanád 1804-ben települt át a mai helyére, ahol 1811-ben kápolnát alakítottak ki Keresztelő Szent János tiszteletére. Ez a kis kápolna a Sárköz étterem helyén állt.

A templom, a plébánia és a katolikus iskola 1835-1836-ban épültek. Az építkezések teljes költségét a Kalocsai Érsekség és Klobusitzky Péter érsek fizette.

A lakosság száma a bevándorlások és a természetes szaporodás következtében növekedett.1839 őszén plébánost kapott az egyházközség, Répásy János személyében.

Jelenleg Gál Jenő a 15. érsekcsanádi plébános.

Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet

A gyülekezet imaháza:Petőfi Sándor u. 4.

Istentiszteletek kezdete: Vasárnap 9 órakor és 16 órakor
Csütörtökön este 19 órakor
 

Baptista Gyülekezet

A gyülekezet imaháza:Zrínyi Miklós u. 32.

Lelkész: Vasadi Lajos
A gyülekezet 1910-ben alakult. Az első években még magánházakban tartották az összejöveteleket. 1918-tól a Kossuth utcában volt a gyülekezeti házuk. 1943-ban a Zrínyi utcában újat építettek, melyet 1962-ben bővítettek.
Magyarországi Baptista Egyház

Érsekcsanádon szolgáló lelkipásztorok

Kalmár József 1910-1917
Somogyi Sándor 1918-1924
Maróti János 1924-1926
Bankovics János 1927-1936
Bretz Emil 1936-1939
Bretz Vilmos 1939- 1943
K Nagy József 1947-1949
Hányik János 1950-1955
Viczián János 1955-1966
Pócsik Béla 1967-1972
Petrik Ádám 1973-1980
Makrai Zoltán 1985-1989
Juhász Tibor 1990-1996
Bayer György 1996-2004
Vasadi Lajos 2005-

Az érsekcsanádi Baptista Gyülekezet Istentiszteletei:
Vasárnap de. fél 10-kor imaóra
10 órakor istentisztelet
du. 4 órakor istentisztelet
Csütörtökön: 18 órakor istentisztelet

Lelkészi iroda
Dózsa György u. 113.
Tel.: 79/466-456

Share