Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. november 9.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 9. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péter jegyző

Meghívottként jelen vannak:

Kenyeres Ervin bizottsági tag

Vidákovics Arnold bizottsági tag

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

     

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 4 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 5 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs módosító javaslatom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét a meghívón lévő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

290/2017. (XI.09.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1.) Szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2.) Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződésünk erdei köbméterről, míg a rendeletünk sima köbméterről szól. Ezzel a módosítással kellene akkor elfogadni az új rendeletet. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 20/2017. (XI.10.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

2. napirendi pont

Egyebek

 

(A képviselő-testület tagjai a továbbiakban tanácskozást folytattak a belterületi utak karbantartásával kapcsolatban.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belterületi utak karbantartását (kátyúzását) melegaszfalt felhasználásával elvégezteti. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégezésére  szerezzen be árajánlatot, 2018. február 28-i fizetési határidő figyelembe vételével. Akia határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

291/2017. (XI.09.) Kt. sz. határozat

 

Belterületi utak karbantartása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belterületi utak karbantartását (kátyúzását) melegaszfalt felhasználásával elvégezteti.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégezésére  szerezzen be árajánlatot, 2018. február 28-i fizetési határidő figyelembe vételével.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: a képviselő-testület következő rendes ülése

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share