Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. október 19.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 19. napján tartottközmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről.

Az érsekcsanádi Művelődési ház nagyterme az Érsekcsanád, Hunyadi János utca 17. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Gyura Eszter műszaki ügyintéző

Meghívottként jelen vannak:

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese

Érdeklődő választópolgárok:

25 fő

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 4 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 5 fő, a képviselő–testület határozatképes. Veszteg Zsolt alpolgármester úr és Takácsné Kellner Mária képviselő asszony előre jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: Javasolom második napirendi pontnak felvenni a "Közvilágítási szerződéssel kapcsolatos döntés" című pontot, így harmadik napirendi pont lenne a "Közérdekű kérdések, javaslatok" című pont. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

257/2017. (X.19.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1. Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet partnerségi véleményezése

           Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Közvilágítási szerződéssel kapcsolatos döntés.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Közérdekű kérdések, javaslatok

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet partnerségi véleményezése

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A településkép védelméről szóló rendelet elkészítése törvényi előírás. A rendelet elfogadásának határideje jelenleg 2017. december 31. A települések adóerő-képességük alapján kaphatnak erre a célra támogatást. Érsekcsanád ez alapján 1.000.000 Ft támogatást kapott. A rendelet lényege, hogy minden település eldöntheti, hogy a saját településén lévő ingatlanok, közterületek, bármilyen építmények - amelyek leginkább a közterületről látszanak - milyenek legyenek vagy milyenek ne legyenek. A képviselő-testület a munkába bevonta Rabi György Ervint aki Érsekcsanádon lakik és tervezőként dolgozik. Az ő javaslatára kerestük meg a Csongrád Megyei Kormányhivatalban dolgozó főépítész asszonyt, Sándor Gabriellát. Nagyon fontos tudni, hogy a településképi arculati kézikönyv nem kiírja, hanem kiegészíti a Helyi Építési Szabályzatot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Helyi Építési Szabályzatban benne van például, hogy mekkora lehet a kerítés, a településkép védelméről szóló rendeletben pedig az van benne, hogy milyen anyagból készülhet a kerítés. Két különböző dologról van tehát szó, de amikor alkalmazni kell, akkor a két dolog összefügg. Nagyon fontos még az is, hogy a rendelet nem visszamenőleges hatályú. A jelenleg már álló építményekre nem vonatkozik, még akkor sem, ha azok olyanok, amelyeket nem szeretnénk, hogy legyenek. Azonban, ha új épületet épít valaki, vagy valamilyen formában hozzányúl a már álló épülethez, akkor az új szabályok szerint kell eljárnia. A szakmai, politikai indoklása az egésznek az volt állítólag, hogy a Balaton környékén rengeteg borvidék van és emiatt borászatok, borospincék vannak a nagyon szép régi épületekben. Az épületeket jellemzően nagyon sok külföldi is megvette és ezeket a pincészeteket átalakították, lebontották és mindenféle spanyol, görög, és olasz haciendákat kezdtek el kiépíteni. Ez ellen az ott élő úgymond őshonos magyar pincészetek tulajdonosai kezdtek el tiltakozni. Ez eljutott a politika fülébe, és ott azt mondták, hogy minden településnek legyen joga megmondani akár utcákra lebontva, hogy hol és mit lehet építeni. A képviselő-testület és a Településfejlesztési bizottság sokszor foglalkozott már ezzel a dologgal, és ezeken az üléseken próbáltunk magunknak is valamilyen iránymutatást megszabni. Az alap álláspontunk az volt, hogy ne tiltsunk meg mindent. Főépítész asszony a kézikönyvben nagyon jól megfogalmazta, hogy miközben Érsekcsanádon az egymás mellett álló házak is teljesen különbözőek, mégis valamiféle egység van a faluban. Így arra a döntésre jutottunk, hogy tényleg csak azt tiltsuk, ami igencsak vad ötlet. Például ne épüljön olyan ház a jövőben, amelynek az utcafrontján hullámpala kerítés van. Ilyen szinten vannak az anyagban tiltások és ajánlások. A rendelettel kapcsolatban nagyon fontos dolog, hogy abban fel kellett tüntetni a védett épületeket és megállapítani az azokra vonatkozó szabályokat. Ez korábban a Helyi Építési Szabályzatban is feltüntetésre került. Elővettük az ott lévő listát és azon szűkítettünk.

 

(A továbbiakban Felső Róbert polgármester úr ismertette a jelenlévőkkel a településkép védelméről szóló rendelettervezetben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: A rendeleten kívül el kellett készítenünk egy Településképi Arculati Kézkönyvet is. Ez a kézikönyv mutatja be képekkel, hogy mi az, amit jónak tartunk, néhány ábrával pedig azt, hogy mit nem tartunk jónak.

 

(A továbbiakban Felső Róbert polgármester úr ismertette a jelenlévőkkel a Településképi Arculati Kézkönyv terveztében foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Az egyik legnagyobb probléma a csapadékvíz elvezetésével lehet. Azt a csapadékvizet, amelyik az utcán lejön a csatornából, azt a felszín alatt kell elvezetni. Ez eddig is így volt, csak senki nem tartotta be. A cél az lenne, hogy a csapadék az árokba menjen be és ne a járdára.

 

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese: A faluban nagyon sok helyen nincs is árok. Ott hogyan lehet megoldani a csapadékvíz elvezetését?

 

Magoc Ilona lakos: Ugyanezt kérdezném, hogy aki előtt nincs árok, ő hogyan vezesse ki oda a csatornát?

 

Felső Róbert polgármester: Amikor olyan helyre jutunk, ahol nincs árok, akkor ott majd az önkormányzat feladata lesz arról gondoskodni, hogy legyen ott árok. Egyébként ahol jelenleg nincs árok, oda a csapadékvizes projektünkbe tettünk bele árkot.

 

Csák József képviselő: Az utcai növényzetekről is jó lenne beszélni, már csak azért is, mert most van a fák ültetésének az ideje.

 

Felső Róbert polgármester: Az utcai növényzetről szóló rész nem ennek a kézikönyvnek a része. Arra vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat tartalmaz szabályokat. Ott még az ültethető fafajták is fel vannak sorolva. A többieknek mondom, hogy a Józsi azért vetette fel ezt  a kérdést, mert nagyon sok vitás ügyünk van abból, hogy a közterületre nagyon sokan ültettek ki nagyra növő fákat, amivel kapcsolatban aztán jönnek be a kárbejelentések a viharok miatt. Akkor viszont már azt mondják az emberek, hogy a fa nem az övék és fizessen az önkormányzat, mert a fa közterületen van. De van olyan is, amikor már eléri a fa lombja a házat és ki kellene vágni. Ilyenkor viszont az is kiderül, hogy egy ilyen fa kivágása akár százezres tétel is lehet, amit a lakosok nem vállalnak, hanem az önkormányzatot kérik a fa kivágására, majd amikor az megtörténik, akkor viszont a fára már igényt tartanak. Úgyhogy érdekesen gondolkodnak egyes emberek. Nekünk milliós összeg volt a fák kivágása, annak egy részét jó lenne a fából visszakapnunk. Mindezek miatt a jövőben nagyon kell arra figyelnünk, hogy milyen fákat ültetnek ki az emberek közterületre. Egyrészt lehetőleg olyant, amelyik nem nő az égig, másrészt, aminek nem olyan a gyökere, hogy ha gond van, akkor szakítja a közműveket. Harmadrészt jó lenne, ha nem kerülne ki közterületre olyan gyümölcsfa, amit összevissza kell permetezni. A gyerekek mennek haza és leszedik a gyümölcsöt, akkor ott lehet egy olyan mérgezés, amiért valakinek felelnie kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

258/2017. (X.19.) Kt. sz. határozat

 

A településkép védelméről szóló rendelettervezet véleményeztetése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja.

 

Felelős: jegyző

 

Határidő: 5 nap a megküldésre

 

2. napirendi pont

Közvilágítási szerződéssel kapcsolatos döntés.

 

Felső Róbert polgármester: 2002 augusztusában az akkori képviselő-testület legutolsó ülésén írásos előterjesztés nélkül, szóban elmondottak alapján kötött egy közvilágítási megállapodást a Démásszal úgymond bemondásra, hogy ez így jó, más is így csinálja. Az önkormányzat 15 évre kötelezte el magát a Démásszal szemben úgy, hogy ha ki akarna lépni az önkormányzat a közvilágítási szerződésből, mert nincs megelégedve, akkor ki kell fizetni a hátralévő időszakra vonatkozó összes költséget. A közvilágítás két számlából áll. Az egyik az áramdíj, ami 300-400.000 Ft körüli összeget jelent havonta, a másik pedig egy vezetékhasználati rendszerhasználati díj, amelyik eddig 250-280.000 Ft körüli összegbe került havonta. Ez egy nagyon előnytelen szerződés volt az önkormányzat részére. A szerződés végre lejárt és a Démász elküldte az újabb szerződés tervezetét, amit a Településfejlesztési bizottság legutolsó ülésén nagyon komolyan átnézett. Ezen az ülésen itt volt a Démász Zrt. részéről Petőfi Sándor megbízott úr. Elég komoly vívás alakult ki közöttünk, de végül is a Démász elfogadta azt, amit mi szerettünk volna. Egyrészt nem gondolkodtunk 15 évben, csak 4 évben, mivel úgy gondoljuk, hogy 4 év alatt a led-es, napelemes technológia eljuthat oda, hogy érdemes lehet majd abban gondolkodni. Jelenleg viszont még nem. De ami ennél is fontosabb, hogy a rendszerhasználati díj összege a 250-280.000 Ft-os díjról lecsökken 110.000 Ft körüli bruttó összegre. Ez közel 150.000 Ft-os megtakarítást jelent az önkormányzat számára havonta. Szinte naponta jelzik, hogy nagyon nagy a hibás lámpatesteknek az aránya. Ezzel kapcsolatban is egy nagyon komoly beszélgetés alakult ki a Démász megbízottjával. Amennyiben ezt a szerződést aláírjuk, akkor azonnal megrendelik az egész faluban - a főút kivételével - a lámpatestek cseréjét. Ez a falunak egy fillérjébe sem kerül. Ez az alkunak egy része, hogy miközben az ár jelentősen csökken, mellette még lesz egy csere, ami az önkormányzatnak nem kerül pénzébe.

 

Horváth Ferenc képviselő: Nem a lámpatest, hanem az égők kerülnek kicserélésre.

 

Felső Róbert polgármester: Igen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a Démász Zrt. közötti - előterjesztésben bemutatott 2017/071/01 azonosítójú - közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződéstervezet aláírásával. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

259/2017. (X.19.) Kt. sz. határozat

 

Közvilágítási szerződés megkötése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a Démász Zrt. közötti - előterjesztésben bemutatott 2017/071/01 azonosítójú - közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződéstervezet aláírásával.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

3. napirendi pont

Közérdekű kérdések, javaslatok.

 

Hidas Béla lakos: Arról volt szó, hogy a Jókai Mór utcánál lévő játszótérről a fákat elviszik. Most már annyira megnőttek, hogy nem elvinni azokat, hanem kikarózni. Olyan buszmegálló, mint amilyen Érsekcsanád északi részén van, nincs még egy megyében. Egyik részét már lassan ellopják. A maradékot jó lenne legalább lefesteni.

 

Felső Róbert polgármester: A buszmegálló a Magyar Állam tulajdonát képező úton van és a buszmegállóhoz hozzányúlni csak a Magyar Állam engedélyével lehet. A Magyar Állam a Volánnal együttműködve a József Attila utcánál lévő buszmegállót csinálta meg.

 

Hidas Béla lakos: A csanádi újság valamelyik számában benne volt, hogy buszmegállókkal szemben zebrákat festenek fel.

 

Felső Róbert polgármester: A zebrával kapcsolatban a következőt kell tudni. Itt megint a Magyar Állam tulajdonáról beszélünk. Akármennyire is furcsának tűnik, de a zebra egy építmény, amelyhez közlekedési hatósági engedély kell. Mint minden építménynek, így a zebrának is engedélyeztetési eljáráson kell átesni. Amikor az 51-es főút burkolat megerősítési tervei készültek, az önkormányzat kezdeményezte, hogy mindhárom buszmegállónál legyen zebra. Ezt a NIF Zrt. a tervekbe be is rakatta. Az, hogy az út egyelőre még nem készül, az nem rajtunk múlik. A NIF Zrt. a múlt hónapban még azt mondta, hogy erre még nem kaptak megrendelést. Mivel a zebra egy építmény, így akkor kap engedélyt, ha azok a szabályok, amelyek egy építménynél fontosak, azoknak megfelel. Ilyen például, hogy a zebrának akadálymentesnek kell lennie, továbbá mindkét oldalon közvilágítást kell kiépíteni, ami, ha mindkét oldalt nézzük, több, mint 3.000.000 Ft-ba kerül. A legszörnyűbb, és nálunk ez a fő probléma, hogy a zebra mindkét oldalán térköves burkolatnak kell lennie közel 5 méter szélességben. Nálunk az alsó és a felső buszmegálló egy töltés tetején van és kérdés, hogy azt hogyan lehet akadálymentesíteni. Aki a nyugati oldalról jön tolókocsival, neki is fel kellene jutnia a megállóhoz, de a rámpaépítésnek szabálya van, hány méteres lehet, milyen lejtési szöggel, 10 méterenként fordulót kell belerakni, nincs hely, ezért egyébként liftet kellene csinálni. Itt akad el állandóan mindenki. Szóval mi kezdeményeztük a zebrát és azt mondtuk, hogy úgy adunk pénzt a tervekre, hogy ez benne lesz.

 

Hidas Béla lakos: Akkor ezt nem kellett volna beletenni az újságba.

 

Felső Róbert polgármester: De az fontos, hogy elértük, hogy ez benne legyen az engedélyes tervben. A megvalósítás már nem rajtunk múlik.

 

Hidas Béla lakos: Szó volt arról, hogy a Jámbor Feriéknél a Szőlő utcában az a rész le lesz betonozva.

 

Felső Róbert polgármester: Ilyent nem mondott senki. Az újságban sincs ilyen. A vízmű telephez vezető - Bajavíz Kft. által kijelölt - szakasz lett zúzott kővel leszórva.

 

Hidas Béla lakos: A Veránka üdülővel kapcsolatban mi a helyzet? Ott volt több milliós bukta és pereskedés Felső István idejében. Most le van zárva, az önkormányzat kap ebből valamit?

 

Felső Róbert polgármester: Miért is kapna? Az üdülő a Magyar Állam tulajdona. Korábban a megyéé volt, azután hoztak egy törvényt, amely úgy szólt, hogy 2013. január 1-jétől a megye minden vagyona a Magyar Államra száll. A Veránkát kb. 30 állami cég próbálta működtetni 4 év alatt. Mivel nem tudják gazdaságosan működtetni, ezért úgy döntöttek, hogy eladják. Jelenleg ez az értékesítés van folyamatban.

 

Hidas Béla lakos: Az önkormányzatnak ebből semmi haszna nincs?

 

Felső Róbert polgármester: Soha nem is volt.

 

Hidas Béla lakos: Dehogynem. Adtak néhány üdülési napot.

 

Felső Róbert polgármester: Meg volt, hogy az meddig tart és hogy milyen adót fizetnek. De ez nem örök időkre szólt.

 

Hidas Béla lakos: Fiatal gyerekek cross motorokkal hajtanak az utcákban. Azelőtt többet lehetett látni a rendőrt. Jó lenne, ha néha megállítaná ezeket a motorosokat.

 

Felső Róbert polgármester: Van rendőrünk, és minden reggel lehet is látni a zebránál. De tudni kell, hogy a rendőröket az elmúlt időszakban folyamatosan a kerítés mellé vitték le, ezért nem sokat voltak a faluban. Hozzánk viszont rengeteg embertől az a visszajelzés érkezik, hogy jó lenne, ha a rendőr már leszállna róluk, mert szinte hetente állítja meg őket szondáztatni. Az Akácos utcában naponta kétszer-háromszor látom, hogy elmennek autóval. A cross motoros gyermekeket szörnyűnek tartom, itt elsősorban a szülőknek lenne elsődleges feladata.

 

Hidas Béla lakos: Van olyan utcaszakasz, amelyet a lakos lezárt drótvezetékkel, hogy oda ne hajtson be senki. Jegyző úr is látta, mellettem volt, azóta is úgy áll. Nincs, aki ellenőrizze a faluban ezeket a dolgokat? Karaszi Tibinek mi a feladata?

 

Felső Róbert polgármester: Karaszi Tibor falugondnok és nem közterület-felügyelő. Ez egyébként gond nekünk is, mert a kamerák felvételeit is csak közterület-felügyelő vagy rendőr nézheti meg.

 

Felső Róbert Gyula lakos: A buszmegállóban ki van írva, hogy reklámújság kiragasztása tilos és mégis ki van ragasztva egy reklám. Azt, aki kiragasztja a reklámot, azt a személyt kellene megbüntetni.

 

Felső Róbert polgármester: Megnézzük, hogy ki ragasztotta ki a plakátot és előszedjük. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a képviselő-testületnek köszönöm a munkát, a többieknek a részvételt, a nyilvános üléssel egybekötött közmeghallgatást bezárom.

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share