Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. szeptember 29.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 29. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

Melcher Mártacsaládgondozó

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs módosító javaslatom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

255/2017. (IX.29.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1. Reklámokkal és reklámhordozókkal kapcsolatos rendelet elfogadása

           Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Egyebek.

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Reklámokkal és reklámhordozókkal kapcsolatos rendelet elfogadása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a rendelettervezetbe foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletét a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

2. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: A Digi Kft-vel történő szerződéstervezetbe belekerült az, amit kértünk és utána megjelenik az is, hogy fel lehet mondani  a szerződést, a hosszabbítás pedig a két fél közös szándékán múlik. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. közötti - előterjesztésben bemutatott - bérleti szerződés megkötésével egyetért. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

256/2017. (IX.29.) Kt. sz. határozat

 

Digi Kft. bérleti szerződéséről szóló döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. közötti bérleti szerződés megkötésével egyetért az előterjesztésben bemutatott tartalommal.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

Veszteg Zsolt alpolgármester: Az elmúlt évben a Digi Kft-nek engedélyt adtunk kábel tv szolgáltatás kiépítésére. Jó lenne rákérdezni tőlük, hogy ezzel mi van.

 

Felső Róbert polgármester: Ma jönnek a szerződést aláírni, megkérdezzük tőlük. A következő téma a települési támogatásokról szóló rendelet módosítása. A rendelet 2. § (2) bekezdése a következő ponttal egészülne ki, mint rendkívüli élethelyzet: a szülő egyedül neveli gyermekét és tartósan lakhatási, létfenntartási problémákkal küzdenek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 17/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletét a települési támogatásokról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

Felső Róbert polgármester: Holnap szüreti felvonulás, aki tud jöjjön. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share