Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. szeptember 4.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 4. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

A Művelődési ház kisterme az Érsekcsanád, Hunyadi János utca 17. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs módosító javaslatom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

221/2017. (IX.04.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1.)Vis maior pályázat benyújtása a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban megrongálódott Művelődési Ház helyreállítására.

            Előadó: Felső Róbertpolgármester 

2.) Vis maior pályázat benyújtása a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban  keletkezett azbeszt tartalmú palahulladék elhelyezésének támogatása iránt.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Vis maior pályázat benyújtása a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban megrongálódott Művelődési Ház helyreállítására.

 (Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Művelődési házon keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior pályázat költségvetése 22.545.266 Ft, amelyből 30 % az önerő, a biztosító áll 55.010 Ft-ot. A határozattal a képviselő-testület megbíz engem, hogy adjam be a pályázatot. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

222/2017. (IX.04.) Kt. sz. határozat

 

Vis maior pályázat benyújtása a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban megrongálódott Művelődési Ház helyreállítására.

 

1.) Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén  úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

 

2.) A káresemény megnevezése: az érsekcsanádi Művelődési Házban a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű vihar által okozott károk.

A káresemény helye: 6347Érsekcsanád, Hunyadi J. u. 17.  490. hrsz.

 

3.) A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2017. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

6.708.570,-Ft

29,76

Biztosító kártérítése

55.010,-Ft

0,24

Egyéb forrás

0,-Ft

0

Vis maior támogatási igény

15.781.686,-Ft

70

Források összesen:

22.545.266,-Ft

100

 

4.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján ) tervezett  összköltsége 22.545.266,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

 

5.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 

6.) A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:

                  Művelődési Ház  490. hrsz.              közművelődési kötelező feladat

 

7.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik:

Biztosító társaság megnevezése: Generali Biztosító Zrt.

Biztosítási szerződés száma: 761650662015110

 

8.) Az önkormányzat a tárgy szerinti káreseményre biztosítási összeget igényelt.

 

9.) Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 

10.) Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

 

11.) A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) számú költségvetési rendeletében biztosítja.

12.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

2. napirendi pont

Vis maior pályázat benyújtása a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban  keletkezett azbeszt tartalmú palahulladék elhelyezésének támogatása iránt

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Ugyancsak vis maior pályázatot nyújtunk be a viharban keletkezett azbeszt tartalmú palahulladék elhelyezésének támogatására. Itt a költségvetés 10.057.150 Ft. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

223/2017. (IX.04.) Kt. sz. határozat

 

Vis maior pályázat benyújtása a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban  keletkezett azbeszt tartalmú palahulladék elhelyezésének támogatása iránt

 

1.) Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén  úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

 

2.) A káresemény megnevezése: a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű vihar miatt   nagy mennyiségű, veszélyes hulladéknak számító, azbeszt tartalmú palahulladék keletkezése

A káresemény helye:  Érsekcsanád Község közigazgatási területe

 

3.) A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2017. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

3.017.145,-Ft

30

Biztosító kártérítése

0,-Ft

0

Egyéb forrás

0,-Ft

0

Vis maior támogatási igény

7.040.005,-Ft

70

Források összesen:

10.057.150,-Ft

100

 

4.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján ) tervezett  összköltsége  10.057.150,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

 

5.) A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) számú költségvetési rendeletében biztosítja.

 

6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share