Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének szabályairól

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önerős útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulás szabályairól a következőket rendeli el:

1.  §

A rendelet célja, hogy Érsekcsanád Község közigazgatási területén található földutak szilárd burkolattal való ellátására (közút építésére) az önkormányzat és az érdekeltek együttműködésének feltételeit, a fizetési kötelezettség szabályait - az egyenlő teherviselés elve szerint - megállapítsa.

2.  §

A rendelet hatálya kiterjed Érsekcsanád község közigazgatási területén az útépítéssel érintett érdekeltekre.

3.  §

(1) A rendelet személyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában felelősek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséért.

4.  §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:

1.  Érdekelt: 1988. évi I. törvény 47.§ 15. pontjában meghatározottak szerint.

2.   Érdekeltségi egység: az érdekeltségi területhez tartozó és érdekeltekhez köthető önálló rendeltetési egység vagy önálló helyrajzi számmal rendelkező, de rendeltetési egységet nem tartalmazó ingatlan.

3.     Útépítési érdekeltségi hozzájárulás: az érdekeltek által, az érdekeltségi területen fekvő érdekeltségi egység után, a beruházási költséghez való hozzájárulásként megfizetett, megfizetni vállalt vagy előírt, a képviselő-testület által meghatározott pénzösszeg.

4. Érdekeltségi terület: az a terület, ahol az önerős útépítési beruházás megvalósítható.

5. Rendeltetési egység: önálló használati célra létesült vagy használt építmény.

(2) A beruházási költség meghatározásánál az alábbi ráfordítások vehetők figyelembe:

a) engedélyezési és kiviteli tervek díja, hatósági, szakhatósági díjak,

b) kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezéshez szükséges közterület bontási engedélyben, valamint tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségét és a kivitelezéssel érintett valamennyi közmű vonatkozásában előírt munkálat költségét,

c) műszaki ellenőrzés díja,

d) a kivitelezés során felmerülő tervezői műszaki ellenőri és közmű, régészeti szakfelügyelet költsége,

e) üzembe helyezés költségei,

f) pályázatból nem támogatott kapcsolódó munkarészek költségei,

g) a vissza nem igényelhető általános forgalmi adó összege.

5.    §.

Az önkormányzat és az útépítéssel érintett érdekeltek az útépítés érdekében az útépítés megkezdése előtt együttműködési megállapodást köthetnek, amelyben az ingatlantulajdonos a jövőbeni beruházás (útépítés) költségeihez pénzbeli teljesítéssel hozzájárul.

6. §

A teljes beruházási költség alapján, az önkormányzat éves költségvetésének és a rendelkezésre álló források függvényében a Képviselő-testület egyedi döntéssel határozza meg az útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértékét.

7. §

Az érdekeltek és az önkormányzat önerős útépítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Az érdekeltségi területhez tartozó együttműködési megállapodások aláírására vonatkozó határidő az érdekeltek számára a véglegesített megállapodás tervezet hivatalos megküldésétől számított 30 nap.

8. §

(1) Az együttműködési megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, az abban foglaltak szerint kell az érdekelteknek megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást.

(2) Amennyiben az érdekelt az együttműködési megállapodás aláírását megelőzően írásban kéri, úgy számára legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést kell biztosítani.

9. §

Azok az érdekeltek, akik nem teljesítik az együttműködési megállapodást vagy nem teljesítik a jelen rendeletben meghatározott feltételeket – ezáltal az önerős útépítéshez önként nem járulnak hozzá – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelezhetők az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.

10. §

(1) A polgármester az önerős útépítésben részt nem vevő, de abban érdekelt érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezésről határozattal dönt.

(2) A hozzájárulást a (1) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egy összegben kell az önkormányzat felé megfizetni.

(3) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, azonban a polgármester méltányosságból legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a kötelezett írásbeli kérelmére, melyet a határozat kézhezvételét követ 15 napon belül lehet benyújtani.

11. §

Amennyiben az útépítés bármely okból meghiúsul, úgy a polgármester erről értesíti az érdekelteket és a már megfizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulást vissza kell fizetni az érdekelteknek.

12. §

Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátralék az átruházással egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

13.§

Az érdekeltségi hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell fizetni.

14. §.

Az érdekeltségi hozzájárulásra kötelezéssel kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

15. §

Ez a rendelet 2018. március 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete.

Érsekcsanád, 2018. január 29.

                           Felső Róbert                                                                    Juhász Péter

                           polgármester                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. január 30-án.

Juhász Péter

jegyző

Share