Get Adobe Flash player

Iskola

ÉRSEKCSANÁDI BÍBER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

CÍM:              6347 ÉRSEKCSANÁD

                               Deák F. u. 3.

TELEFON:    79/466-322

EMAIL:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INTÉZMÉNYVEZETŐ:                            BÁLINT MÁRTA

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES:    ILLÉSNÉ SZŰCS MÁRTA

Az iskola főépülete 6 órától 19 óráig van nyitva.

Nevelői felügyelet:  7.20-16.00-ig

A napközi épületében 7.20-16.30-ig van nevelői felügyelet.

Iskolánk előéletéről

A református iskola

Községük 1805-ben települt a Duna bal partjáról jelenlegi helyére, és 1806-ban református iskolát építettek elődeink.

Az iskola 1864-ben már könyvtárral is rendelkezett.

1920-ban  iskolánk névadója, Bíber János volt az első állami tanító a református iskolában.

1948. június 20-án az intézmény irányítását az állam vette át.

A katolikus iskola az 1840-es években épült fel. 1948. július 1-től ezt is államosították.

1948-ban a református és a katolikus iskolában két-két tanterem volt, majd az államosítást követően tanterembővítésre került sor, folyamatosan nőtt a pedagógusok és a tanulók száma is.

A közelmúlt és a jelen

1988-tól iskolánk elnevezésében is zeneiskola  lettünk; Bíber János Általános Iskola és Zeneiskola név alatt folyt  az oktatás intézményünkben.

Az érsekcsanádi általános iskolában 1991-ben kezdődött meg a hangszeres zeneoktatás is: zongora, majd rézfúvós, hegedű és furulya főtárgyakból.

2004-től Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményként végeztük az általános iskolai és a zeneművészeti oktató-nevelő munkát.

2007 szeptemberétől a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézményeként működtünk.

 2008-tól az integrációs és képességkibontakozó felkészítési programon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését valósítottuk meg.

 2009 szeptemberétől a TÁMOP pályázat keretében megkezdtük a kompetencia alapú oktatási programcsomagok bevezetését. Az 1. és 5. évfolyamon matematikából és szövegértés-szövegalkotásból, valamint angol nyelvből az 5. és a 6. évfolyamon.

A tanéveinket "A tanulás tanulása" témahéttel kezdtük. Az oktatási évek során az alsó és a felső tagozat számára is szerveztünk három hetet meghaladó projektet "A Család" és "Irodalom Birodalom" címmel. Az 5-8. évfolyamon - aktuális témájú - tavaszi témahét lebonyolítására is sor került.

2013. január 1-től  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el iskolánkban a fenntartói feladatokat.

2013-2014. tanévtől az első és ötödik osztályokban, felmenő rendszerben biztosítottuk a hitoktatók segítségével a  felekezetek szerinti hitoktatást.

Ugyanezen tanévtől a zeneiskolai oktatást a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként látjuk el.  

2014. szeptember 1-től iskolánk külön vált a sükösdi általános iskolától és önálló intézményként, mint Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola működik.

Iskolánkban évről évre 200 fő fölötti gyermeklétszámmal folyik a munka.

 Tanulóink számára délután napközi otthonos és tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk.

A magyar, matematika, informatika, angol és a történelem tantárgyak oktatása kisebb tanulócsoportokban valósul meg.

A kötelező tanórai foglalkozások mellett magyar és matematika tantárgyakból fejlesztő órákon vesznek részt diákjaink. Jelentős számú felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon is gyarapíthatják ismereteiket tanulóink.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését iskolánk fejlesztő pedagógusa és  kistérségi gyógypedagógus is segíti.

Szakköreink is biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését:

Angol nyelvi, Kézműves, Kisokos, Csecsemőgondozási, Irodalom-Birodalom.

 Nagy hangsúlyt fektetünk az énekkari tevékenységre is, kulturális rendezvényeken, ünnepeinken rendszeresen szerepelünk.

Tömegsport keretében minden tanulócsoportban lehetőség nyílik játékos sportfoglalkozásokra, labdarúgásra.

Tanulmányi-sport- és kulturális versenyeinken évről évre jelentős számban vesznek részt tanulóink. A körzeti, megyei és országos versenyek előkelő helyezéseit is gyakran elnyerték és elnyerik diákjaink /mesemondó-szavaló-tantárgyi versenyek, csecsemőgondozó verseny, mezei futó-atlétika versenyek, futball bajnokságok/. Többen a körzeti és országos levelezős versenyeken is szépen szerepelnek.

A zeneiskolás növendékeink létszáma közel 70 fő, akik félévente hangversenyeken adnak számot előmenetelükről.

Aktív Szülői Munkaközösség segíti a gyermeknapi, sportnapi és egyéb rendezvényeinket. Az adventi vásár éppúgy hagyománnyá vált iskolánkban, mint ahogyan a tanév utolsó tanítási hete a "Bíber-hét", amikor különböző programok kerülnek megrendezésre: rajzkiállítás, kirándulások, kulturális bemutató, zeneiskolások hangversenye, bolhapiac, a 8. osztályosok búcsúzója, ballagás.

Az intézmény működését kissé nehezíti, hogy két épületben folyik az oktató-nevelő munka.

Az iskolánkat segítő alapítvány a Bíber Alapítvány, ahonnan az évek folyamán sok támogatást kaptak tanítványaink. Számlaszáma: 52300026-10004500.

Share