Get Adobe Flash player

Családsegítő szolgálat

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Cím: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. (faház, bejárat a Deák Ferenc utca felől)

Telefon: 06 79/466-122/14-es mellék

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fenntartó: Érsekcsanád Község Önkormányzata

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

900-1100  és   1300-1500

Kedd

800-1200

Szerda

800-1200

Csütörtök

                    1300-1600

Péntek

800-1100

A családsegítés részben az igénybevevők otthonában történő családlátogatások, részben a Szolgálat irodájában történő ügyintézések, segítő beszélgetések, segítő munkaformák formájában történik.

A kliensek által elmondott információkat, problémákat a családsegítő bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja ki.

Szolgáltatások röviden:

-         információnyújtás,ügyintézés: az igényelhető szociális, családtámogatási,    társadalombiztosítási, nyugdíjszerű, gyermeknevelési ellátásokkal kapcsolatban, ezekhez való hozzájutás elősegítése (pl: anyasági támogatás, családi pótlék, gyes, leszázalékolás, nyugdíjazás, egyéb ellátások igénylésében segítségnyújtás stb.)

-         tanácsadás: szociális, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési, anyagi problémák esetén

-         hivatalos ügyek intézésében, levelek megfogalmazásában segítségnyújtás,

-         segítő beavatkozás krízishelyzetekben

-         korrepetálás

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatról az alábbiakban olvashatnak bővebben:

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető.

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat célja a szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Feladata az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

Hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához. Segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

A szolgálat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. Ez a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét.

A segítséget igénylő családok szociális és mentális gondozásával az a cél, hogy kialakításra és fenntartásra kerüljön egy meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolatot, hogy a kapcsolatot igénylő fél problémái feltárhatóvá, megfogalmazhatóvá, ezáltal megoldási lehetőségeik kialakíthatóvá váljanak. A szolgáltatás útján segíthető a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtése, javítása, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítása.

A szolgálathoz forduló vagy bármilyen módon kapcsolatba kerülő egyénekkel, családokkal az önkéntesség elve alapján kerül kialakításra az együttműködés. A gyermek szülője csak a törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt és tájékoztatja a szülőt és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. A más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálatsegítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez.

Share